Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav

Zakázka
Název zakázky: Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Střevač a v k.ú. Nadslav
Popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Poznámka: 1) V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.1. 2) V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 4 349 180,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 30.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Státní pozemkový úřad
Ičo 01312774
Ulice Husinecká 1024/11a
Město Praha
PSČ 130 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování dvou samostatných návrhů komplexních pozemkových úprav, kdy jedna KoPÚ bude v části katastrálního území Střevač a druhá v části katastrálního území Nadslav, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
1) V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.1.

2) V souladu s ust. § 105 odst. 2 ZZVZ zadavatel nepřipouští plnění zakázky prostřednictvím poddodavatele v následujícím rozsahu:
- hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení,
- hlavní celek 3.5. Návrhové práce, dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.
Omezení poddodávek se netýká činností, které pro dodavatele zajišťují osoby s příslušnými specializacemi (soudní znalci apod.) a nebo autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil jako přílohu návrhu smlouvy harmonogram postupu realizace služeb se závaznými termíny dokončení a odevzdání jednotlivých hlavních celků a dílčích částí, a to pro každou KoPÚ samostatně. Více informací v Zadávací dokumentaci v bodě 14.2.2.

4) Zadavatel si podle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky snížit nebo zvýšit rozsah jednotlivých služeb. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 8.7. zadávací dokumentace.

5) Zadavatel si v souladu s § 104 zákona vyhrazuje jako podmínku pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem předložení ověřené kopie pojistné smlouvy. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 15.8. zadávací dokumentace.