Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí

Zakázka
Název zakázky: Likvidace kalů a dalších odpadů z procesů čištění odpadních vod a provozu stokových sítí
Popis: Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Poznámka: Zadavatel si vyhrazuje změnu závazků dle § 100 odst. 1 zákona, a to konkrétně a) měřený kontrakt spočívající v rozsahu poskytovaných služeb, a to z důvodů měření skutečně provedeného množství služeb. Důvodem je skutečnost, že jako podklady pro zpracování nabídkové ceny byly ze strany zadavatele poskytnuty údaje ke dni 31. 12. 2018. Skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Zadaná
Odhadovaná cena 15 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 12.6.2019
Datum podání nabídek 1.7.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ičo 47674652
Ulice Jasenická 1106
Město Vsetín
PSČ 755 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Zadavatel si vyhrazuje změnu závazků dle § 100 odst. 1 zákona, a to konkrétně
a) měřený kontrakt spočívající v rozsahu poskytovaných služeb, a to z důvodů měření skutečně provedeného množství služeb. Důvodem je skutečnost, že jako podklady pro zpracování nabídkové ceny byly ze strany zadavatele poskytnuty údaje ke dni 31. 12. 2018. Skutečné množství požadovaných služeb se bude odvíjet v závislosti na aktuálním množství odpadu dle potřeb zadavatele. Pokud se v průběhu realizace veřejné zakázky prokáže, že k řádnému plnění závazku je nezbytné provést větší nebo menší počet měrných jednotek služeb, než jak bylo uvedeno v tabulce „Produkce jednotlivých ČOV za rok 2018“, bude skutečná celková cena služby změněna podle skutečného počtu provedených měrných jednotek poskytovaných služeb, při zachování jednotkových nabídkových cen pro jednotlivé druhy odpadu vybraného dodavatele. Jednotková cena nabídnutá vybraným dodavatelem pro jednotlivé druhy odpadu bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek.
b) změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 250 000,-Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 2504851/0100, variabilní symbol (evid. č. VZ), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele.
Dodavatel doloží v nabídce kopii souhlasu příslušného krajského úřadu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů platného a účinného ke dni podání nabídky. Vybraný dodavatel předloží před uzavřením smlouvy o poskytování služeb úředně ověřenou kopii platného souhlasu a bude povinen zajistit platnost a účinnost souhlasu po celou dobu trvání smlouvy.
Zadavatel si dle § 105 zákona nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění zakázky nesmí být plněna poddodavatelem.
Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje. Pokud bude mít dodavatel zájem prohlédnout si budoucí místo plnění, bude mu toto umožněno po předchozí dohodě s kontaktní osobou panem Milanem Jurenkou, tel. +420 571 484 144, +420 603 814 241.
Účast na prohlídce je místa plnění je na vlastní riziko dodavatele. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem plnění a s jeho technickými a provozními parametry.