Interakční prvky Uherský Brod

Zakázka
Název zakázky: Interakční prvky Uherský Brod
Popis: Předmětem veřejné zakázky na služby je doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť interakčních prvků zaměřených na výsadbu zeleně, které jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Brod, k.ú. Havřice a k.ú. Újezdec u Luhačovic. Realizace proběhne pouze na pozemcích v majetku města Uherský Brod. Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a ...
Poznámka: II.1.2) CPV kody: Zahradnické služby 77300000-3; Služby vysazování a údržby zelených ploch 77310000-6; Prořezávání stromů 77341000-2; Vysazování stromů 77211600-8; Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5 Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 100.000 Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Zadaná
Odhadovaná cena 6 500 000,00 Kč
Datum uveřejnění 22.5.2019
Datum podání nabídek 11.6.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název MĚSTO UHERSKÝ BROD
Ičo 00291463
Ulice Masarykovo náměstí 100
Město Uherský Brod
PSČ 688 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky na služby je doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť interakčních prvků zaměřených na výsadbu zeleně, které jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Brod, k.ú. Havřice a k.ú. Újezdec u Luhačovic. Realizace proběhne pouze na pozemcích v majetku města Uherský Brod. Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků. II.1.2) CPV kody: Zahradnické služby 77300000-3; Služby vysazování a údržby zelených ploch 77310000-6; Prořezávání stromů 77341000-2; Vysazování stromů 77211600-8; Architektonické, technické a zeměměřičské služby 71250000-5
Zadavatel požaduje v souladu s § 41 zákona poskytnutí jistoty ve výši 100.000 Kč formou bankovní záruky, pojištěním záruky nebo složením peněžní částky (peněžní jistota) na účet zadavatele č. 500010352/0800, variabilní symbol (evid.č.VZ), specifický symbol IČ dodavatele. (viz. Textová část ZD, čl. XII); a) Dodavatelé doloží v nabídce v části C za návrhem smlouvy o dílo čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou zastupovat dodavatele, jehož obsahem bude závazek poskytnout finanční záruku formou bankovní záruky za řádné a včasné provádění díla v předepsané kvalitě a za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena bankou nebo složit finanční záruku na účet zadavatele. Zadavatel tímto stanovuje zadávací podmínku, že výše finanční záruky nabídnutá dodavatelem musí být 200.000 Kč(podrobnosti viz Textová část ZD, čl. XV, odst 1, písm a))