Migrace produktu Adobe LiveCycle na AEM Forms a zajištění podpory

Zakázka
Název zakázky: Migrace produktu Adobe LiveCycle na AEM Forms a zajištění podpory
Popis: Předmětem této veřejné zakázky je migrace produktu Adobe LiveCycle na nástupnickou technologii Adobe Experience Manager Forms (dále jen "AEM Forms"), poskytnutí oprávnění k užití (tj. licencí) AEM Forms formou ročního předplatného na období od 15. 7. 2019 do 14. 7. 2025 a zajištění podpory pro období 15. 7. 2019 - 14. 7. 2025.
Poznámka: Pojištění odpovědnosti za škodu Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena Smlouva, byl po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu, která může vzniknout zadavateli nebo třetí osobě při plnění závazků dodavatele dle Smlouvy nebo v souvislosti ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 0,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 7.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
Ičo 41197518
Ulice Orlická 2020/4
Město Praha
PSČ 130 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Pojištění odpovědnosti za škodu
Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena Smlouva, byl po celou dobu trvání Smlouvy pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu. Uvedené pojištění musí být sjednáno pro případ vzniku odpovědnosti dodavatele za škodu, která může vzniknout zadavateli nebo třetí osobě při plnění závazků dodavatele dle Smlouvy nebo v souvislosti s tímto plněním. Pojištění musí být sjednáno s pojistnou částkou ne nižší než 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých; dále též jen „pojištění odpovědnosti“ nebo „pojištění“).
V případě společné účasti dodavatelů podávajících společnou nabídku ve smyslu § 5 ZZVZ části „nebo více těchto osob společně“, zadavatel požaduje, aby pojištění prokazatelně pokrývalo případnou škodu způsobenou kterýmkoliv z dodavatelů. Tato skutečnost musí vyplývat z předloženého dokladu o pojištění a zadavatel bude mít právo na plnou výši pojistného plnění do výše minimálně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) v případě škody způsobené kterýmkoliv z dodavatelů podávajících společnou nabídku. Možnost sčítání výše pojistných částek jednotlivých dodavatelů zadavatel nepřipouští.
Zadavatel na základě § 104 písm. a) ZZVZ požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření Smlouvy předložení kopie pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu, vztahující se k výše uvedenému pojištění (dále též jen „doklad o pojištění“). Doklad o pojištění předloží dodavatel v elektronické podobě v prosté kopii, např. formou naskenování listinného dokumentu. Z předloženého dokladu musí jednoznačně vyplývat splnění požadavku zadavatele na rozsah a minimální výši pojištění.
Součástí nabídky dodavatele musí být Čestné prohlášení, z něhož bude vyplývat, že v případě, že bude mezi dodavatelem a VZP ČR uzavřena Smlouva, bude mít dodavatel sjednáno pojištění dle příslušných ustanovení Smlouva. Z čestného prohlášení rovněž musí vyplývat, že na výzvu zadavatele dle § 122 odst. 3 ZZVZ dodavatel předloží zadavateli požadovaný doklad o pojištění. Čestné prohlášení musí být podepsáno Zástupcem dodavatele. Dodavatel může využít Vzor čestného prohlášení k pojištění, který je Přílohou č. 10 HDZD - „Vzor čestného prohlášení k pojištění“.